Regulamin Zamawiania Promocyjnych Stron Internetowych

I. Definicje
§ 1
1. InJoy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP 5252790607, REGON 0000787806 (dalej także jako Wykonawca lub InJoy);
2. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie wykonanie strony internetowej;
3. Regulamin – niniejszy regulamin wykonania strony internetowej usługi InJoy zamieszczony na stronie internetowej pod adresem www.injoy.pl/strony
4. Strony – oznaczają Zamawiającego oraz Wykonawcę;
5. Kontakt z Usługodawcą odbywa się drogą telefoniczną na numery: telefon: +48 791 546 569 poniedziałek – piątek od 9.00 do 17:00, drogą mailową na adres: ryszard@injoy.pl przez panel kontaktowy dostępny pod adresem www.injoy.pl/strony.

II. PRZEDMIOT UMOWY I ZAKRES PRAC
§ 2
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie serwisu internetowego według wybranego przez Zamawiającego wzoru, tj.
modyfikacja i dostosowanie zdjęć, grafik, tekstu, a także kolorów strony według wskazań, lub/i potrzeb Zamawiającego
instalacja i uruchomienie serwisu WWW na wskazanym przez Zamawiającego serwerze
§ 3
1. Strony zobowiązują się, że dołożą wszelkich starań i będą zgodnie współpracować w wykonaniu niniejszej umowy oraz będą się wspierać podczas dokonywania uzgodnień i koordynacji procesu przygotowania i wykonania Dzieła.
2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania informacji, treści i materiałów, które mają znaleźć się na stronie poprzez formularz otrzymany na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia.
§ 4
1. Wykonawca wykona Dzieło samodzielnie lub przy pomocy osób przez siebie wskazanych, gwarantujących należyte wykonanie.
2. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy materiały źródłowe w formie i formacie ustalonym przez Strony.
3. Materiały źródłowe oraz informacje określone w niniejszym paragrafie zostaną przekazane Wykonawcy w ciągu 2 dni od dnia zawarcia umowy.
4. InJoy wykona pierwszą koncepcję serwisu w ciągu 5 dni roboczych od dostarczenia materiałów oraz opłacenia zamówienia
5. Zamawiający ma prawo do jednej serii poprawek, jednocześnie zobowiązując się w przeciągu 2 dni roboczych od otrzymania pierwszej koncepcji serwisu do zgłoszenia listy wskazań
6. InJoy zobowiązuje się do wdrożenia poprawek wskazanych przez Zamawiającego, o ile te nie wykraczają poza zakres określony w ust. 1 § 2 w ciągu 2 dni roboczych.
§ 5
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Dzieła zgodnie z zaleceniem Zamawiającego i z należytą starannością, pod względem merytorycznym i formalnym na aktualnym poziomie wiedzy i techniki.
§ 6
1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszego Dzieła. Wykonawca zobowiąże wszystkie podmioty lub osoby włączone w realizację niniejszej umowy do przestrzegania poufności wymaganej przez Zamawiającego.
2. Wykonawca ma prawo do zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych i ofertach informacji o świadczeniu usług dla Zamawiającego, a także na realizowanym przedmiocie umowy.

III. TERMIN REALIZACJI
§ 7
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia określa się na 5 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia przez Zamawiającego wszystkich materiałów, które mają zostać zamieszczone w Serwisie.
2. Wykonawca po ukończeniu projektu przedstawi go Zamawiającemu, a ten ma prawo do zgłoszenia uwag, o ile dostarczy je w terminie nie późniejszym niż 2 dni robocze od otrzymania projektu.
3. InJoy zobowiązuje się do wdrożenia poprawek wskazanych przez Zamawiającego, o ile te nie wykraczają poza zakres określony w § 1 ust. I w ciągu 3 dni roboczych.
§ 8
1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dzieło w postaci prezentacji gotowego serwisu www, zainstalowanego i działającego na wskazanym serwerze.
2. Zamawiający zobowiązuje się zaakceptować Dzieło będące przedmiotem niniejszej umowy w formie elektronicznej (e-mail) lub wnieść zastrzeżenia na piśmie w terminie do 2 dni roboczych od dnia doręczenia mu Dzieła. Zastrzeżenia powinny wyraźnie wskazywać treść oczekiwanej zmiany tak, aby jej uwzględnienie mogło zostać wykonane w sposób niebudzący wątpliwości. Przez formę pisemną rozumiany jest również e-mail.
§ 9
Jeżeli Zamawiający opóźnia się z akceptacją lub wniesieniem zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2. § 8 przez okres dłuższy niż 7 dni, po 7 dniach Wykonawca uznaje dzieło za zaakceptowane i odebrane przez Zamawiającego chyba, że strony ustalą inny termin w trybie roboczym.

IV. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I ZASADY PŁATNOŚCI
§ 10
1. Za wykonanie dzieła Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości zależnej od rodzaju wzoru strony określonego pod adresem www.injoy.pl/strony.
2. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy za pośrednictwem operatora Przelewy24.
3. Wynagrodzenie należy wnieść przed rozpoczęciem prac przez Zamawiającego.

V. PRAWA AUTORSKIE
§ 11
1. Wszelkie dokumenty opracowane przez Zamawiającego i Wykonawcę podczas wykonywania dzieła stanowią utwór w rozumieniu prawa autorskiego.
2. InJoy daje Zamawiającemu możliwość korzystania oraz modyfikowania we własnym zakresie przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca zachowuje prawa autorskie majątkowe do przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający oświadcza, że posiada niczym nieobciążone majątkowe prawa autorskie do materiałów źródłowych przekazywanych Wykonawcy. Zamawiający zachowuje swoje prawa do wszelkich przekazywanych Wykonawcy materiałów źródłowych.

VII. POSTANOWIENIA GWARANCYJNE
§ 12
1. W ramach tej odpowiedzialności Wykonawca gwarantuje istnienie w serwisie www określonych w opisie wzoru strony wszystkich funkcjonalności.
2. Okres udzielonej gwarancji na serwis www wynosi 6 miesięcy. Gwarancja wygasa w przypadku ingerencji osób niebędących pracownikami lub współpracownikami Wykonawcy w kod programistyczny aplikacji.
3. Ewentualne usterki serwisu www powstałe w okresie gwarancyjnym będą zgłaszane przez Zamawiającego na adres: ryszard@injoy.pl i usuwane przez Wykonawcę w terminie 72 godzin od chwili otrzymania.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13
1. Jakiekolwiek zmiany w zawartej umowie muszą być dokonywane w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, za zgodą obu Stron. Przez formę pisemną rozumiany jest również e-mail. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem oraz podpisaną umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83).


§ 14
1. Ewentualny spór wynikający z podpisania umowy będzie rozstrzygany przez strony polubownie, a dopiero w przypadku niemożliwości jego polubownego rozstrzygnięcia w terminie 30 dni od dnia powiadomienia jednej ze stron przez drugą stronę o powstaniu sporu – przez sąd powszechny właściwy dla Siedziby Zamawiającego.
§ 15
1. Umowa na wykonanie strony internetowej wchodzi w życie z dniem złożenia Zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia.